Darren Child –

“The Pretty One” – 53lb 0oz – The Socket – Kingfisher Lake – Sticky Baits Manila – Nov 19